Digitaal Logboek
Klik hier
Login

Brandveiligheid Gebouwen

In hoeverre ben ik als eigenaar en/of gebruiker verantwoordelijk voor de brandveiligheid in mijn pand?

Wet- en Regelgeving

De woningwet kent in artikel 1b een verbod op het gebruiken van een bouwwerk als dat niet voldoet aan de voorschriften voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit. De formulering van dit verbod is zodanig dat de plicht om te voldoen niet nadrukkelijk bij één partij ligt, maar dat iedereen die kan zorgen voor het herstellen van een mogelijke strijdigheid hierop kan worden aangesproken. Het is dus niet alleen verboden om een bouwwerk dat afwijkt van de regels te gebruiken, het is ook verboden om een bouwwerk dat niet aan de regels voldoet te laten gebruiken. Zowel eigenaar als gebruiker zijn dus aansprakelijk voor een gebouw dat niet voldoet aan de regels en/of gebruik dat in strijd is met de regels.

Bouwbesluit

Volgens het Bouwbesluit heeft iedere gebouweigenaar een ‘Zorgplicht’, en draagt zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Het verplicht de gebouweigenaar de nodige zorg te betrachten zodat gevaar voor gezondheid of (brand-)veiligheid wordt voorkomen. Het verplicht de gebouweigenaar en/of gebruiker om op een adequate wijze de brandveiligheid te controleren en te borgen. De voorschriften in het Bouwbesluit gelden als minimale eisen voor zowel Nieuwbouw, voor Verbouw en voor Bestaande bouw.

Artikel 1.16. Zorgplicht

 1.  Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit.   
   a.    functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften   
   b.    wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd,
   c.    wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat   
          dan wel voortduurt.
 2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd. (Bronvermelding: Bouwbesluit 2012)

Aanvullende eisen

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die minimale voorschriften, maar ook verzekeraars, gemeentelijke instanties en de brandweer kunnen deze en/of aanvullende eisen stellen. U kunt hierbij denken aan schade aan uw eigen pand, bedrijfscontinuïteit maar ook de sociale impact bij een brand. Enkele voorbeelden:

 • Kunnen de medewerkers van uw bedrijf binnen korte tijd weer aan het werk?
 • Zijn er andere toeleveranciers, met als gevolg dat opdrachtgevers wegblijven?
 • Kunnen klanten, cliënten of patiënten op korte termijn worden geholpen?
 • Is herbouw op korte termijn en op dezelfde locatie nog wel mogelijk?
 • Kunnen dieren, kinderen, andere mensen of kostbaarheden in een ander gebouw worden ondergebracht?
 • Wat is de milieuschade aan de directe omgeving zoals fijnstof, rook en geur?

Voor de brandveiligheid van uw gebouw wil BT Noord, u als eigenaar, gebruiker en/of gebouwbeheerder, graag volledig ontzorgen door middel van:

•    Advies Brandveiligheid
•    Uitvoering & Begeleiding Brandveiligheid
•    Beheer & Onderhoud Brandwering

Bouwkundige brandpreventie bij brand voor bescherming van al uw kostbaarheden en uw gebouw(en). Kijk bij de verschillende onderdelen voor een uitleg over wat we allemaal voor u kunnen betekenen. Als u graag één van de onderdelen apart van ons wil afnemen is dat uiteraard ook mogelijk.

Kortom: ‘Laat uw gebouw door ons inventariseren en u krijgt een digitaal Logboek BT Noord die u inzicht geeft van de mogelijke risico’s bij brand en/of rook!’

Afspraak maken met uw specialist op het gebied van Brandveiligheid en Techniek!

Voorkom grotere brandschade aan uw pand. Maak vrijblijvend een afspraak met ons en wij vertellen u precies wat we voor u kunnen betekenen. Want een brandveilig gebouw garandeert ook de veiligheid van uw mensen en kostbaarheden en verlaagt mogelijk de kosten op uw verzekeringspremie.